Podmienky používania
Drevene Teleskopicke Brany OVERLAPTesniace LimceTurniketyVysuvne Stlpiky
Ochrana Sukromia

Právne informácie týkajúce sa prevádzky internetovej stránky

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.jolly-joker.sk a všetkých jej podstránok a častí (ďalej „internetová stránka“) je spoločnosť JOLLY JOKER a.s., IČO: 00 685 810, IČ DPH: SK2020336010, naše sídlo je Ďumbierska 3, 83372 Bratislava, Slovenská republika (ďalej ako „Spoločnosť“).

Internetová stránka je chránená autorským zákonom č. 185/2015 Z. z. v platnom znení. Výlučným nositeľom majetkových práv autora internetovej stránky je Spoločnosť.

Používateľ je oprávnený používať internetovú stránku obvyklým spôsobom výhradne na svoju osobnú potrebu a akékoľvek iné použitie podlieha v súlade s autorským zákonom predchádzajúcemu súhlasu Spoločnosti.
Akýkoľvek neoprávnený zásah do internetovej stránky, jej obsahu a prevádzky, akékoľvek neoprávnené používanie internetovej stránky, akékoľvek kopírovania alebo napodobňovanie internetovej stránky je v rozpore s autorským zákonom alebo inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a je zakázané.

Používateľ internetovej stránky nesmie prenášať alebo prostredníctvom internetovej stránky odosielať akékoľvek informácie, ktoré porušujú právne predpisy, odporujú dobrým mravom alebo sú v rozpore s oprávnenými záujmami Spoločnosti.
Spoločnosť je oprávnená komukoľvek odmietnuť alebo obmedziť prístup a používanie internetovej stránky, a to aj bez uvedenia dôvodu.
Údaje uverejnené na internetovej stránke sú najmä informatívne.

Informácie na internetovej stránke môžu obsahovať prepojenia na iné internetové stránky, ktoré sú mimo kontroly Spoločnosti a za tieto nenesie Spoločnosť žiadnu zodpovednosť ani ich nespravuje.

V Bratislave dňa 1.1. 2019.
Spoločnosť JOLLY JOKER a.s.
 

CERTIFIKÁTY & OSVEDČENIA

Všetky produkty vyrábané a dodávané firmou Jolly Joker a.s., spĺňajú technické a bezpečnostné normy EÚ. >>